Voorwoord

Het landschap in Noord-Holland kent veel unieke kwaliteiten, die soms al eeuwenlang het beeld bepalen. Maar het landschap is ook voortdurend in ontwikkeling. Actuele ontwikkelingen, zoals de energietransitie, klimaatverandering en veranderende woon-, werk- en recreatiebehoeften, zijn daarbij van toenemende invloed. Het benoemen, behouden en versterken van de unieke kwaliteiten van de diverse landschappen en de cultuurhistorie is van groot belang, zoals ook in de Omgevingsvisie NH2050 is verwoord. De borging van ruimtelijke kwaliteit op (boven)regionaal niveau is een belangrijke kerntaak van de provincie.

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland beschikken over meerdere ruimtelijke instrumenten, die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van plannen en daarmee helpen om de ruimtelijke kwaliteit van het landschap te borgen. De Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) is er daar één van. De ARO adviseert over de ruimtelijke kwaliteit van nieuwe plannen die grote impact hebben op het landschap. Het gaat bijvoorbeeld om woningbouwontwikkelingen aan de rand van een dorp of stad, recreatieterreinen langs de kust of een hotel met een opvallende toren. De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen met een brede kennis op het gebied van landschap, stedenbouw en cultuurhistorie. Met de aanstelling van twee nieuwe leden is daar in 2020 ook extra kennis op het gebied van biodiversiteit en circulaire landbouw aan toegevoegd. Plannen worden in de regel in een vroeg planstadium aan de ARO voorgelegd, waardoor de commissie daadwerkelijk kan bijdragen aan de kwaliteitsverbetering ervan.

2020 was een bijzonder jaar voor de ARO: eind 2020 bestond de commissie 10 jaar! Met het uitkomen van de Omgevingsverordening NH2020, in november 2020, veranderde de positie van de ARO enigszins. De commissie adviseert vanaf dat moment niet meer aan GS, maar direct aan de partij die advies aanvraagt. Dat kan het bestuur van een gemeente of waterschap zijn, maar ook het bestuur van de provincie, daar waar het gaat om advies over provinciale ruimtelijke plannen. Een andere wijziging, die per december 2020 is ingegaan, is het voorzitterschap van de ARO. Tot december was de voorzitter een ambtenaar van de provincie; met ingang van december heeft de ARO een externe voorzitter. Daarnaast is nog eens extra de nadruk gelegd op het adviseren in een vroegtijdig stadium van planvorming, zoals bijvoorbeeld bij de locatiekeuze of het opstellen van een stedenbouwkundig programma van eisen, en op de rol van de ARO, die meedenkend en inspirerend is in plaats van (be)oordelend. Het gesprek over ruimtelijke kwaliteit en samen tot een goed plan komen staan hierbij voorop.

De commissie neemt in het jaarverslag de gelegenheid om de planbespreking in een wat breder perspectief te zetten. Mede op basis van de adviezen gaan de ARO-leden met elkaar in gesprek over ruimtelijke kwaliteit en de rol van de ARO.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen en bekijken van het ARO Jaarverslag 2020.

 

Tom Smeelen, Han ter Heegde,
Scheidend ambtelijk voorzitter ARO Onafhankelijk voorzitter ARO